Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Projekt Technologia energooszczędna typu EKOBUD

Projekt numer:   POIR.02.03.02-04-0017/17-004-01

Nazwa projektu: Izolacyjno-konstrukcyjne wielkoblokowe elementy ścienne oraz szkieletowa konstrukcja w izolacyjnych deskowaniach traconych przeznaczone do wznoszenia ścian budynków niskoenergetycznych i pasywnych.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Opracowanie przez jednostkę naukową na rzecz przedsiębiorcy nowych produktów w postaci prefabrykatów dla niskoenergetycznego i pasywnego budownictwa mieszkaniowego, a tym samym umożliwienie wdrożenia do praktyki gospodarczej przedsiębiorcy nowej technologii wznoszenia budynków mieszkalnych niskoenergetycznych i pasywnych w oparciu o dwa systemy konstrukcyjne:

- system wielkoblokowych elementów ściennych izolacyjno-konstrukcyjnych

- system szkieletowej konstrukcji w izolacyjnych deskowaniach traconych.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy zakupu (od wybranej zgodnie z zasadami konkurencyjności) jednostki naukowo-badawczej – wykonawcy – usługi polegającej na opracowaniu całkowicie nowych na rynku materiałów budowlanych dwóch rodzajów prefabrykatów oraz technologii ich produkcji, niezbędnych do wdrożenia opracowanych przez wnioskodawcę nowatorskich systemów konstrukcyjnych wznoszenia budynków niskoenergetycznych i pasywnych o tzw. lekkiej konstrukcji.

U podstaw koncepcji leży idea wznoszenia budynków mieszkalnych niskoenergetycznych i pasywnych w (1) systemie wielkoblokowych elementów ściennych izolacyjno-konstrukcyjnych oraz (2) systemie szkieletowej konstrukcji w izolacyjnych deskowaniach traconych. Obydwa zostały opracowane przez inżynierów firmy Ekobud i znajdują się w fazie koncepcji. Dla ich wdrożenia do praktyki gospodarczej firmy niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań i opracowanie prefabrykatów w postaci:

- wielowarstwowych bloków ściennych z płyt styrobetonowych oraz płyt styropianowych (dla systemu nr 1),

- płyt szalunku traconego (dla systemu nr 2).

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie przez jednostkę naukową (na rzecz wnioskodawcy) nowych produktów w postaci prefabrykatów dla niskoenergetycznego i pasywnego budownictwa mieszkaniowego, a tym samym umożliwienie wdrożenia do praktyki gospodarczej firmy Ekobud nowej technologii wznoszenia budynków mieszkalnych niskoenergetycznych i pasywnych w oparciu o dwa systemy konstrukcyjne:

- system wielkoblokowych elementów ściennych izolacyjno-konstrukcyjnych,

- system szkieletowej konstrukcji w izolacyjnych deskowaniach traconych.

Z uwagi na branżę której dotyczy projekt (budownictwo mieszkaniowe; lekkie materiały budowlane głównie na bazie styropianu), zarówno cele, jak i rezultaty projektu są w pełni możliwe do osiągnięcia, tak z punktu widzenia poziomu rozwoju nauki, jak i potencjału badawczego i merytorycznego wykonawcy usługi, a rezultat usługi możliwy jest do wdrożenia przez Wnioskodawcę – producenta styropianów i wykonawcę inwestycji budowlanych.

Charakterystyka rynku docelowego i wykazanie zapotrzebowania konsumentów na produkt  Wnioskodawcy będący przedmiotem projektu i jego konkurencyjności w stosunku do innych podobnych produktów/technologii produkcji dostępnych na rynku

W zakresie budownictwa mieszkaniowego polski rynek jest dość mocno rozdrobniony. W branży funkcjonuje wiele małych przedsiębiorstw działających samodzielnie, lub w systemie podwykonawstwa. Wiele firm Działających początkowo jedynie w branży budownictwa mieszkaniowego wraz z upływem czasu zaczęło się rozwijać poszerzając wachlarz zainteresowania o obiekty innego typu. Równocześnie system dopłat i dotacji unijnych sprawił szybki wzrost zapotrzebowania – przykładowo - ze strony Jednostek Samorządów Terytorialnych na wykonawstwo dofinansowywanych inwestycji. W związku z tym w Polsce prognozuje się korzystną  Koniunkturę w branży budowlanej, na co wpływ mieć będą: nadal niezaspokojony popyt na lokale mieszkalne, utrzymująca się dynamika inwestycji na rzecz rozwoju przestrzennego kraju i wyrównywania poziomu jego rozwoju z innymi krajami UE. Budowa dróg i innych obiektów infrastrukturalnych (np. obiektów inżynieryjnych w ciągach komunikacyjnych) wykorzystuje w dużej mierze potencjał firm branży budowlanej.

Do elementów mających dodatkowo wpływ na stały rozwój rynku zaliczyć należy:

-rozwój budownictwa przemysłowego,

-inwestycje w poprawę stanu, funkcjonalności i estetyki infrastruktury,

-niską cenę betonu w stosunku do produktów naturalnych.

W wykorzystywanych aktualnie przez wykonawców systemach budowlanych stosowane są bądź to technologie tradycyjne (cegła, inne prefabrykaty), bądź też nowsze rozwiązania, wykorzystujące nawet ideę szalunku traconego. Jednak nie są to systemy tak innowacyjne, a co za tym idzie zapewniające osiągnięcie coraz bardziej wyśrubowanych norm w zakresie cech fizycznych i energetycznych nowych budynków. Przykładowo, w stosowanych przez  konkurencję systemach deskowanie tracone składa się z dwóch warstw płyt styropianowych po zewnętrznej i wewnętrznej stronie stawianej ściany. Uzyskuje się w ten sposób ścianę trójwarstwową, z izolacją termiczną od wewnątrz i od zewnątrz. Obie warstwy izolacyjne są niezbędne dla uzyskania wymaganej przepisami izolacyjności termicznej ściany obwodowej budynku.

W  tych rozwiązaniach jednak wewnętrzna warstwa styropianowa odcina możliwość akumulacji ciepła użytego do ogrzewania budynku przez żelbetowy rdzeń ściany, co w efekcie prowadzi do pogorszenia bilansu energetycznego budynku z uwagi na „ucieczkę” części ciepła wraz z cyrkulującym powietrzem. Nowe systemy, którymi już posługuje się firma (technologia energooszczędna typu Ekobud), lub też posługiwać się będzie (system wielkoblokowych elementów, system szkieletowej konstrukcji) pozwalają na uniknięcie podstawowych wad systemów tradycyjnych (niedoskonałości pod względem efektywności energetycznej, czy dźwiękochłonności) przy jednoczesnej wyraźnej konkurencyjności cenowej i krótszym okresie realizacji danej inwestycji budowlanej.

Rezultaty projektu - nowe technologie wznoszenia budynków mieszkalnych niskoenergetycznych i pasywnych w oparciu o dwa systemy konstrukcyjne (wykorzystujące nowe prefabrykaty), które stanowić będą dalsze twórcze uzupełnienie już stosowanych przez firmę rozwiązań.

Stosowana w tej chwili „Energooszczędna technologia typu Ekobud” (z szalunkiem traconym) będzie np. wykorzystywana do wznoszenia konstrukcyjnych elementów betonowych budynków, a przestrzenie pomiędzy nimi zabudowywane będą w nowych technologiach.

Opracowanie w ramach projektu nowych prefabrykatów i technologii budownictwa mieszkaniowego umożliwi zatem wdrożenie ich do praktyki gospodarczej firmy oraz wytwarzanie nowych typów produktów – o unikalnych

parametrach fizycznych i użytkowych - zmniejszając zużycie przez budynki energii do ogrzewania, a co za tym idzie korzystnie wpływając na środowisko naturalne oraz na obniżenie kosztów użytkowania budynków.

U podstaw zatem koncepcji projektowej leży idea wznoszenia budynków mieszkalnych niskoenergetycznych i pasywnych w (1) systemie wielkoblokowych elementów ściennych izolacyjno-konstrukcyjnych oraz (2)

systemie szkieletowej konstrukcji w izolacyjnych deskowaniach traconych. Obydwa zostały „wymyślone” przez inżynierów firmy Ekobud i znajdują się w fazie koncepcji. Dla ich wdrożenia do praktyki gospodarczej firmy niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań i opracowanie prefabrykatów w postaci:

- wielowarstwowych bloków ściennych z płyt styrobetonowych oraz płyt styropianowych (dla systemu nr 1),

- płyt szalunku traconego (dla systemu nr 2).

Będą one produkowane w firmie jako materiały budowlane dla nowo wdrażanych technologii stosowanych w realizowanych przez przedsiębiorstwo inwestycjach budowlanych.

Opis rezultatu projektu

Osiągnięcie rezultatów projektu możliwe będzie dzięki:

- przeprowadzeniu przez wybranego dostawcę usług szeregu prac badawczo-rozwojowych dotyczących każdego z dwóch nowych systemów konstrukcyjnych, jak i stosownych prefabrykatów dla każdego z nich;

- włączeniu końcowych użytkowników w proces tworzenia znacząco ulepszonych produktów i technologii;

- zastosowaniu nowej technologii w procesach budowy budynków realizowanych zarówno przez firmę Wnioskodawcy, jak i przez innych wykonawców, korzystających z technologii wznoszenia budynków mieszkalnych niskoenergetycznych i pasywnych na ustalonych zasadach;

-wyeliminowaniu słabych stron stosowanych dotychczas tradycyjnych technologii budowlanych dla obiektów mieszkalnych niskoenergetycznych i pasywnych.

Na poziomie produktu samo opracowanie innowacyjnej technologii daje podstawy do wdrożenia jej przy wznoszeniu pierwszego obiektu budowlanego. Technologia pozwoli na przeprowadzenie inwestycji umożliwiającej wytwarzanie nowych oraz udoskonalonych produktów posiadających unikalne własności fizyczne i użytkowe pozwalające znacząco ograniczyć zużycie energii do ogrzewania budynków.

Na poziomie rezultatu, dzięki uzyskaniu możliwości wdrożenia nowej technologii do praktyki wznoszenia budynków niskoenergetycznych i pasywnych zostaną wprowadzone nowe systemy konstrukcyjne w postaci:

-systemu wielkoblokowych elementów ściennych izolacyjno-konstrukcyjnych,

-systemu szkieletowej konstrukcji w izolacyjnych deskowaniach traconych. oraz produkty znacząco ulepszone:

-płyta ścienna szalunku traconego,

-blok wielowarstwowy ścienny (i jego warianty: pas podokienny, filar międzyokienny, pas nadprożowy).

Planowana do wdrożenia technologia dla budynków pasywnych uzupełniona jest dodatkowo nowatorskim rozwiązaniem z wykorzystaniem innego autorskiego pomysłu Spółki elementów ścian i fundamentów budynków w tzw. systemie deskowań traconych (wdrożonym do praktyki gospodarczej firmy w ostatnim czasie). Również to rozwiązanie jest innowacją w skali wykraczającej poza obszar naszego kraju.

 

ZESTAWIENIE FINANSOWE OGÓŁEM

Całkowite wydatki na realizację projektu

Wydatki ogółem 495 600.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne 398 000.00 PLN

W tym VAT 0.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie 278 290.00 PLN

 

Dane kontaktowe do osoby udzielającej informacji nt. zrealizowanego projektu:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOBUD Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz
ul. Nad Torem 11
tel. 56 465 83 62